ในหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นางสาวคัสรี ครองยุติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป

ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
จดหมายข่าว