ติดต่อเรา


    โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
    ที่ตั้งหมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
    สหวิทยาเขต 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
     โทรศัพท์ 045-351005 โทรสาร 045-351005 e-mail:kwsc@hotmail.com