คณะผู้บริหาร

นางสาวคัสรี ครองยุติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป