คติพจน์โรงเรียน

ปญฺญานรานํรฺตฺตนํ

ปัญญา เป็นรัตนะ ของนรชน