คำขวัญของโรงเรียน

ศึกษาดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม