LINE_ALBUM_รูปโรงเรียน_๒๑๑๐๐๓_35

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ถนนแกล้วประดิษฐ์  ตำบลโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน14  ไร่ 1 งาน 35ตารางวาเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2514 โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนแกล้วประดิษฐ์เป็นที่ทำการสอนชั่วคราว  ( ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้ ) โดยมีนายสุนทร  หงษา เป็นผู้สอน

 

อาณาเขต

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านหมู่ที่1ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน เรียกว่า แม่น้ำสองสี

 

ที่ตั้ง

        อำเภอโขงเจียม ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่  15.3 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 105.5 องศาตะวันออก ตามลักษณะดังกล่าว จึงนับได้ว่าอำเภอโขงเจียมเป็นดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้การรับรองว่าเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ก่อนภูมิภาคอื่น ๆ  ในประเทศไทย จนมีคำกล่าวว่า “ตะวันออกสุดของประเทศไทย เห็นตะวันก่อนใครในสยาม”  และเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  80 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก  สามารถเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  4 เส้นทาง  คือ

 1. ถนนสายอุบลราชธานี – ตระการพืชผล – พิบูลมังสาหาร – โขงเจียม ระยะทาง 79 กิโลเมตร (ถนน รพช. และทางหลวงหมายเลข 2222)
 2. ถนนสายอุบลราชธานี – ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่ – โขงเจียม ระยะทาง 104 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 2025 , 2134)
 3. ถนนสายอุบลราชธานี – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร – โขงเจียม ระยะทาง 80 กิโลเมตร(ทางหลวงหมายเลข 217 , 2222 ,2314)
 4. ถนนสายอุบลราชธานี – วารินชำราบ – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร – สิรินธร -โขงเจียม ระยะทาง 94 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 217,2173)

              อำเภอโขงเจียมมีพื้นที่ทั้งหมด 594 กิโลเมตร หรือ 371,250 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

 1. ทิศเหนือจดอำเภอศรีเมืองใหม่
 2. ทิศใต้จดอำเภอสิรินธรและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 3. ทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 4. ทิศตะวันตกจดอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอพิบูลมังสาหาร

พ.ศ. 2516

          กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ขนาด 16 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง และส้วมนักเรียน 1 หลัง แต่ไม่มีผู้ประมูลก่อสร้างจึงต้องคืนเงินคลังแผ่นดินต่อมา วันที่ 24 สิงหาคม 2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายพงษ์ศักดิ์  คูณเรือง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2517

          ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2518

ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และส้วม 1 หลัง

พ.ศ. 2519

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 044  จำนวน 7 ห้องเรียน ( ต่อมาได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนเพื่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม และคหกรรมของโครงการ มพช02 รุ่น 4 ในปี พ.ศ. 2529 )

พ.ศ. 2520

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ขนาด 16 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2524

          ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียน1 หลัง12 พฤศจิกายน 2524 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสว่าง  เย็นใจ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2526

          ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2529

โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 4 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ซี เอส206 เอ 1 หลัง ก่อสร้างประปา  ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงและถังเก็บน้ำฝน ( ฝ. 33) จำนวน 4 ถัง

18 ตุลาคม 2531

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายยง  เลือกนารี  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

7 ธันวาคม 2536

โรงเรียนเข้าโครงการรพส.รุ่นที่ 32 โครงการปชด. และอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2537

ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA จำนวน 1 สนาม

30 พฤษภาคม 2539

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุเทพ  ไชยชนะ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  2539

โรงเรียนจัดเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโครงการถมดินในพื้นที่ลุ่ม

ปีการศึกษา  2540

ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ในวงเงิน 1,650,000 บาท และโรงเรียนได้รับหนังสืออนุญาตให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างอาคาร 5 รายการ คือ

 1. บ้านพักนักเรียนชาย 2 หลัง
 2. ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง
 3. อาคารชั่วคราว 1 หลัง

พ.ศ. 2540

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครู  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จัดทำรั้วบริเวณหน้าโรงเรียนแบบเสาคอนกรีต  ประกอบรั้วท่อแอส เบส ดอส พร้อมซุ้มประตูและตัวหนังสือ  ป้ายชื่อโรงเรียน  สิ้นค่าก่อสร้าง 150,000 บาท

ธันวาคม  2540

          กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ โดยมี นายสุเทพ  ไชยชนะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน

12 มีนาคม 2542

กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายศรีสมบัติ  ภูมิเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9โรงเรียนเสนางคนิคม มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

พ.ศ. 2542

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง

22 มกราคม  พ.ศ. 2546

          นายเกษมสันต์  มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

พ.ศ. 2547

          ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2548

          ผ่านการประเมินภายนอก สมศ. รอบ 2 ระดับ ดี

 

พ.ศ. 2549

          ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนในฝัน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2550

ได้รับคัดเลือกการกระจายอำนาจทางการศึกษา ประเภทที่ 1

 • กรกฎาคม 2550

ได้รับเงินบริจาค  จากนางสมพิศ  เหวียนระวี (ไสยสมบัติ) เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติ  รวมมูลค่าการก่อสร้างเป็นเงิน 203,099 บาท

พ.ศ. 2552

ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร 108 ล/ 30 จำนวน 1 หลัง

30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554

          นายชาคริต  พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

พ.ศ. 2554

ได้รับการรับรองผ่านการประเมินภายนอก สมศ. รอบ 3 ระดับ ดี

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท่าน ส.ส.ชูวิทย์ (กุ่ย) พิทักษ์พรพัลลภจำนวน 16 ล้านบาท โดยมี นายชาคริต  พิมพ์หล่อ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

22 ธันวาคม  พ.ศ. 2562

          นายถนอม  หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพะลานวิทยาคม  อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

 

ที่ตั้งปัจจุบัน           หมู่ 1ถนนแกล้วประดิษฐ์ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี34220

ขนาดสถานศึกษา     ขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่           14 ไร่1งาน35  ตารางวา

ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6