กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิรภัทร รุจิตร์
ครู คศ.3

นางศุภนิดา สมสะอาด
ครู คศ.3

นางสาวพรชริณทร์ ราศรี
ครู คศ.3

นางสาวอินทร์อร แก่นคำ
ครู คศ.2

นายศรัณยู สำเภา
ครู คศ.2