กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์
ครู คศ.2
อีเมล์ : Chakkapad@kcwsc.ac.th

นายสืบพงษ์ ยุพา
ครู คศ.3

นางนันทนา วรรณคำ
ครู คศ.3
อีเมล์ : kruao05@gmail.com

นางสาวเปียทิพย์ อินทรศาสตร์
ครู คศ.1
อีเมล์ : piathip@kcwsc.ac.th

นางสาวศรัญญา สมภักดี
ครู คศ.1
อีเมล์ : sarunya7pot@gmail.com

นางสาวณิชชา ทาทอง
ครู คศ.1
อีเมล์ : Ryuzukal2@gmail.com

นางสาวปณิดา เผือกแก้ว
ครู คศ.1
อีเมล์ : Panida2214@gmail.com

นางสาวธัญญารัตน์ อาจลอบ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Thunyarat0224@gmail.com

นางเฟื่องลดา ชาญนุวงศ์
พนักงานราชการ
อีเมล์ : fhounglada_25@hotmail.com