คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ อินทรเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 064-5939778
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยธวัช ยอดประทุมวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 083-9654274
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมัสด้า กอมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 083-3776242
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา กอมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายพลกฤต แก้วกัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 085-4121315
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์คนอง ปภสฺสโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 092-6727354
ชื่อ-นามสกุล : พระสนธยา ทองชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล กอมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2591341
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง พิมพ์คง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 098-8727276
ชื่อ-นามสกุล : นางลมทอง คำบุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 061-8587663
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวี โสมสุพรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 082-7720731
ชื่อ-นามสกุล : นายสงกรานต์ พรรณนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 064-4505804
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องสกล แก้วกัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส สีหา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 061-9744774